MOTIKA & PARTNERS

Rezervisani sopstveni udeo

ECONOMY

READ MORE

Novo zakonsko rešenje u srpkom pravu – sticanje udela u društvu sa ograničenom odgovornošću od strane zaposlenih

Narodna skupština Republike Srbije je krajem 2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2019) („Zakon“). Jedan od najvažnijih razloga za donošenje Zakona je namera zakonodavca da pre svega zaposlenima, ali i drugim licima, omogući sticanje udela u privrednim subjektima koji su organizovani kao društvo sa ograničenom odgovornošću („Društvo“), što je i najčešći oblik organizovanja privrednih subjekata u Srbiji. Ovim rešenjem zakonodavac nastoji da približi privredni ambijent u Srbiji privrednom okruženju razvijenih ekonomija u kojima postoji praksa da se zaposleni u privrednim društvima, sa posebnim akcentom na Društva iz oblasti informacionih tehnologija, motivišu da što bolje obavljaju posao tako što će, između ostalog, moći da postanu vlasnici privrednog društva za koje rade. Zakon se u ovom delu primenjuje od 01. aprila 2020. godine.

Zakon uvodi do sada nepoznat institut rezervisanog sopstvenog udela („Rezervisani sopstveni udeo“). Rezervisani sopstveni udeo predstavlja udeo koji Društvo besteretno stiče od člana Društva, radi dodele finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela („Finansijski instrument“). Rezervisani sopstveni udeo može steći i jednočlano Društvo, a Društvo može imati i više Rezervisanih sopstvenih udela. Procenat učešća svih Rezervisanih sopstvenih udela u osnovnom kapitalu Društva ne može biti veći od 40%. Predmet Rezervisanih sopstvenih udela može biti samo udeo koji je u celosti uplaćen, odnosno unet i može se steći samo od člana Društva koji je glasao za odluku o sticanju Rezervisanog sopstvenog udela. Samo Društvo nema pravo da na osnovu Rezervisanog sopstvenog glasa, niti se isti računa u kvorum skupštine, a ne daje ni pravo na učešće u dobiti.

Rezervisani sopstveni udeo se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Shodno Zakonu Finansijski instrument je neprenosivi finansijski instrument koji izdaje Društvo, a koji saglasnom imaocu daje pravo na sticanje udela u Društvu na dan dospeća po određenoj ceni. Finansijski instrument ne može biti založen i ne može se naslediti. Na Finansijski instrument primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala koje se odnose na Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti („Centralni registar“). Zakonom je izričito propisano da se izdavanje Finansijskog instrumenta ne smatra javnom ponudom u smislu zakon koji reguliše tržište kapitala, što ovaj postupak čini znatno jednostavnijim u odnosu na postupak javne ponude. Postupak i dokumentacija potrebna za sprovođenje upisa i ispisa Finansijskog instrumenta u Centralni registar vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Odluku o sticanju Rezervisanog sopstvenog udela donosi skupština Društva većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva, mada se osnivačkim aktom može i drugačije odrediti. Zakon propisuje obavezne elemente odluke o sticanju Rezervisanog sopstvenog udela kao što su broj Finansijskih instrumenata, Rezervisani sopstveni udeo iz kog se Finansijski instrument izdaje, procenat udela koji imalac Finansijskog instrumenta ima pravo da stekne u odnosu na Rezervisani sopstveni udeo, cena koju imalac Finansijskog instrumenta plaća Društvu za sticanje udela i rok za plaćanje cene koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana dospeća, dan dospeća Finansijskog instrumenta, uslove pod kojima se Finansijski instrument može poništiti pre dana dospeća i drugo. Finansijski instrument može se realizovati sticanjem udela ili poništiti kada imalac Finansijskog instrumenta ne izvrši plaćanje cene za sticanje udela ili pre dana dospeća u skladu sa uslovima iz odluke o emisiji.

Prema odredbama Zakona Finansijski instrument dospeva i pre roka dospeća određenog u odluci o emisiji u situacijama likvidacije, statusne promene i promene pravne forme Društva. Bitno je istaći da Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije, odluku o statusnoj promeni i odluku o promeni pravne forme dok ne izvrši registraciju sticanja udela na osnovu Finansijskog instrumenta, odnosno registraciju smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja neiskorišćenog Rezervisanog sopstvenog udela.

U pogledu zaštite imalaca Finansijskog instrumenta, Zakon u posebnom članu utvrđuje postojanje sudske zaštite. U slučaju da Društvo ne izvrši registraciju sticanja udela na osnovu Finansijskog instrumenta, pod Zakonom utvrđenim uslovima i rokovima imalac Finansijskog koji je u roku izvršio plaćanje može podneti tužbu nadležnom sudu za utvrđivanje svojstva člana i procenta udela koji imalac Finansijskog instrumenta stiče ili tužbu za određivanje naknade koju je Društvo u obavezi da isplati imaocu Finansijskog instrumenta. Naknade se određuje prema tržišnoj vrednosti udela koji bi imalac Finansijskog instrumenta imao pravo da stekne.


Milomir Matović, advokat