MOTIKA & PARTNERS

Privacy policy

READ MORE

AOD Motika i partneri, sa sedištem na adresi Takovska 33, Beograd, matični broj 57375825, PIB 113479138 AOD (“AOD”) je advokatsko ortačko društvo čija je osnovna i jedina delatnosti pružanje pravne pomoći i pravnih usluga, u skladu najvišim standardima i  svim pozitivnim propisima. Prilikom obavljanje svoje delatnosti AOD ispunjava sva prava i obaveze koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (“Zakon”)AOD.

Ovim obaveštenjem o privatnosti AOD ispunjava svoje obaveze koje AOD ima prema Zakonu, a cilju informisanje fizičkih lica o svrhama obrade podataka o ličnosti, pravnim osnovima za obradu podataka o ličnosti, pravima lica na koje se lični podaci odnose i drugim pitanjima vezanim za zaštitu podataka o ličnosti.

U okviru svog poslovanja AOD koristi veb sajt  https://www.motika.co.rs/ (“Internet stranica”).

1. Rukovalac

AOD Prilikom obavljana svoje delatnosti AOD obrađuje podatke ličnosti i kao rukovalac podacima o ličnosti koji određuje svrhu i način obrade AOD ispunjava sve obaveze i poštuje sve odredbe i principe sadržane u Zakonu.

AOD obrađuje podataka o ličnosti na pošten i transparentan način, pri čemu se  podaci o ličnosti  prikupljaju i obrađuju za tačno i usko određene namene, tako što se obrađuju samo podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarenje isključive svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju, a tako prikupljeni podaci se čuvaju samo ukoliko je to neophodno za ostvarenje svrhe obrade, ukoliko je to zahtevano posebnim propisima i samo u skladu i u meri određenoj pozitivnim propisima.

AOD preduzima mere da podaci o ličnosti budu tačni pri čemu obezbeđuje pravo na ispravku ili brisanje netačnih podataka o ličnosti. AOD se stara o bezbednosti podataka o ličnosti tako što sprovodi mere da zaštiti podatke od gubitka, uništenja, oštećenja, kao i od neovlašćenog pristupa podacima ili nezakonite obrade podataka i to preduzimanjem svih neophodnih mera i poštovanjem zakonskih obaveza i dostignutih standarda u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

2. Vrste podataka o ličnosti i od koga se prikupljaju

Kako bi obavljali svoje poslovanje u skladu sa zakonima i interesima klijenata AOD obrađuje i podatke o ličnosti i to: ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, mesto i datum rođenja, JMBG, pri čemu se ne obrađuju posebne vrste podataka o ličnosti iz člana 17. Zakona, i-mejl adresu i kontakt telefon (podaci neophodni za kontakt i komunikaciju).

Podatke o ličnosti AOD prikuplja neposredno od lica na koje se podaci o ličnosti odnose ili od trećih lica sa kojima sarađujemo, a kojima su lica  na koje se podaci o ličnosti odnose dala saglasnost za obradu podataka o ličnosti sa čime su lica na koje se podaci odnose unapred upoznata. Ukoliko podatke o ličnosti nismo prikupili od lica na koje se podaci odnose, lice na koje se podaci odnose ćemo obavestiti o obradi najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci o ličnosti prikupljeni na ovaj način ili najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, ako se podaci o ličnosti koriste za komunikaciju sa licem na koje se odnose, osim kada je lice na koje se podaci odnose o tome već upoznato ili ako bi obaveštavanje bilo nemoguće ili ako bi uključivalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava ili kada je prikupljanje podataka izričito propisano zakonom.

Dodatno, putem Internet stranice AOD upoznaje zainteresovanu sa svojim aktivnostima, otvorenim radnim pozicijama i slično. Prilikom korišćenja Internet stranice AOD ne vrši direktnu identifikaciju lica i podataka o ličnosti. Na osnovu posete Internet stranice mogu se prikupljati podaci koji mogu biti podaci o ličnosti kao što su IP adresa, vrsta uređaja putem kojeg pristupate Internet stranici, datum i vreme posete Internet stranici i slično.

Na Internet stranici postoji mogućnost da se nalaze linkovi internet stranica trećih lica koja imaju sopstvena pravila u vezi zaštite podataka o ličnosti sa kojima se možete upoznati na internet stranicama trećih lica, pa shodno tome AOD nije odgovoran za iste.

Pored navedenih podataka o ličnosti, AOD može obrađivati podatke o ličnosti kao što su stečeno obrazovanje, radno iskustvo i slično kada se prijavljujete za otvorene radne pozicije u AOD.

3. Svrha obrade i pravni osnov

AOD obrađuje podatke o ličnosti kako bi mogao da odgovori na upite lica zainteresovanih za usluge koje AOD pruža, radi sprovođenja radnji pre zaključenja ugovora sa potencijalnim korisnicima naših usluga, kao i radi izvršenja obaveza i izvršenja poslova u skladu sa zaključenim ugovorima i zakonima. AOD obrađuje podatke o ličnosti  i u cilju ispunjavanja obaveza u skladu sa zakonima, radi unapređenja poslovanja i, te sprečavanje prevara i pranja novca.

3.1 Obrada podataka o ličnosti radi preduzimanja radnji pre zaključenja ugovora i izvršenje ugovora

Ukoliko se odlučite da sarađujete sa AOD potrebno da nam dostavite podatke o ličnosti: ime i prezime, i-mejl adresu, broj telefona za kontaktiranje.

Navedeni podaci o ličnosti su neophodni radi procene mogućnosti za uspostavljanje poslovne saradnje i kontaktiranja u tu svrhu. Ukoliko AOD ne dobije navedene tražene podatke, AOD neće moći da izvrši neophodnu procenu i analizu i neće moći da uspostavi poslovnu saradnju.

Predmetni  podaci o ličnosti su nam potrebni i radi ispunjenja obaveza iz takvog poslovnog odnosa i ukoliko ih AOD ne poseduje neće biti u mogućnosti da stupi u poslovni odnos, kao ni da izvrši svoje obaveze koje proističu iz takvog poslovnog odnosa.

3.2 Obrada podataka o ličnosti radi ispunjenja zakonskih obaveza

AOD kao advokatsko ortačko društvo ima brojne zakonske obaveze prema različitim organima koje mora da ispuni kako bi poslovalo u skladu sa važećim propisima. Radi ispunjavanja ovih obaveza AOD vrši obradu podataka o ličnosti radi dosledne primene zakona i propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, odgovaranja na zahteve državnih organa, radi sprovođenja obaveznih procedura za sprečavanje prevara u poslovanju i slično. Radi ispunjenja ove svrhe AOD može obrađivati podatke o ličnosti.

3.3 Obrada podataka o ličnosti prilikom posete Internet stranici

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju posetom Internet stranice AOD prikuplja i obrađuje u statističke i analitičke svrhe radi utvrđivanja broja poseta na Internet stranici , kao i za svrhe bezbednosti Internet stranice, kako bi se sprečile zloupotrebe i u saradnji sa državnim organima potencijalno identifikovalo lice koje je odgovorno za zloupotrebu. Osnov za navedenu obradu podataka predstavlja legitimni interes AOD koji se sastoji u obezbeđenju funkcionalnosti Internet stranice, te sprečavanju potencijalnih zloupotreba, pri čemu se ovi podaci čuvaju koliko je potrebno za ostvarivanje navedene svrhe, a izuzetno i duže ukoliko je to neophodno radi ispunjavanja zakonskih obaveza AOD ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Dodatno, putem Internet stranice mogu se prikupljati i obrađivati ime i i-mejl adresu, kao i drugi podaci o ličnosti koje eventualno navedete u vašoj poruci kada se obratite AOD putem kontakt forme dostupne na Internet stranici. Ukoliko  ne dostavite navedene podatke putem kontakt forme na Internet stranici, AOD neće biti u mogućnosti da vam odgovori. Navedeni podaci o ličnosti su potrebni kako bi AOD odgovorio na vašu poruku koju ste uputili putem kontakt forme i iste AOD obrađuje na osnovu  legitimnog interesa koji se sastoji u ostvarivanju komunikacije sa vama na vaš zahtev. Podatke o ličnosti prikupljene na ovaj način i za navedenu svrhu čuvamo dok ne bude ostvarena svrha.

3.4 Obrada podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa AOD

AOD obrađuje podatke o ličnosti kada je to neophodno u cilju ostvarivanja legitimnih interesa AOD ili trećeg lica i to samo kada takav legitimni interes preteže nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se ti podaci odnose.

Podaci o ličnosti obrađuju se na osnovu legitimnog interesa AOD ili trećeg lica kada je to potrebno radi:

 • unapređenja procesa poslovanja i razvoja novih i postojećih usluga;
 • zaštite poslovanja;
 • sprečavanja prevarnih radnji;
 • obezbeđivanje sigurnosti podataka;
 • zaštite interesa pred nadležnim organima;

4. Primaoci podataka o ličnosti

Radi ostvarivanja svrha obrade, kao i zbog ispunjavanja svojih ugovornih i zakonskih obaveza, AOD deli podatke o ličnosti sa različitim primaocima i obrađivačima. Obrađivači i primaoci podataka o ličnosti mogu biti:

 • zaposleni u AOD;
 • entiteti koji pružaju računovodstvene usluge;
 • advokati sa kojima AOD sarađuje;
 • državni organi i organizacije kada je to zakonska obaveza;

Lica koja primaju podatke o ličnosti primaju podatke o ličnosti pod uslovima propisanih organizacionih i tehničkih mera i procedura i obavezana su ugovorima o poverljivosti i zaštiti podataka osim kada takva obaveza proističe iz obaveznih zakonskih odredbi.

5. Automatizovano donošenje odluka

AOD ne primenjuje automatizovano donošenje odluka. 

6. Prenos podataka o ličnosti izvan Republike Srbije

Ukoliko AOD vrši prenos podataka o ličnosti koje obrađuje u druge države, isto vrši samo u države za koje utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije i odlukama nadležnih organa.

7. Prava lica u vezi podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona, lica na koje se  podaci o ličnosti odnose imaju značajna prava i AOD će svakom takvom licu na zahtev omogućiti ostvarivanje prava koje takvo lice ima u skladu sa Zakonom.

7.1 Pravo na pristup

Fizičko lice koje smatra da AOD obrađuje njegove podatke o ličnosti ima pravo da zahteva informaciju o tome da li obrađujemo njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije o:

 1. svrsi obrade;
 2. vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 3. primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 4. predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 5. postojanju prava da se od AOD zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
 6. pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“);
 7. dostupnim informacijama o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica koje koristi ovo pravo na pristup;
 8. postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci o ličnosti odnose.

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice koje koristi ovo pravno na pristup ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65. Zakona.

7.2 Pravo na ispravku

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da od AOD zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

U slučaju ispravke podataka o ličnosti, obavestićemo sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Obavestićemo lice koje koristi ovo pravo ispravke, na njegov zahtev, o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

7.3 Pravo na brisanje

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane AOD.

Takve podatke o ličnosti AOD će izbrisati bez nepotrebnog odlaganja u sledećim situacijama:

 • a) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • b) lice koje koristi ovo pravo na brisanje je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • c) lice koje koristi ovo Pravo na brisanje je podnelo prigovor na obradu u skladu sa:
 • c.1) članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,
 • c.2) članom 37. stav 2. Zakona;
 • d) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • e) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza AOD;
 • f) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.

Ukoliko je AOD javno objavio podatke o ličnosti, a koje je potrebno obrisati u skladu sa ovim pravom na brisanje, AOD će preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju da je lice koje koristi ovo pravo na brisanje podnelo zahtev za brisanje svih kopija ovih podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema ovim podacima.

Obavestićemo sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom brisanju, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Obavestićemo lice koje koristi ovo pravo na brisanje, na njegov zahtev, o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

7.4 Pravo na ograničenje obrade

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane AOD ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 1. lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava AOD proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 2. obrada je nezakonita, a lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 3. AOD više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 4. lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

U slučaju ostvarenja ovog prava na ograničenje obrade, AOD će takve podatke o ličnosti dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Obavestićemo sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom ograničenju obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Obavestićemo lice koje koristi ovo pravo na ograničenje, na njegov zahtev, o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

7.5 Pravno na prenos

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo, u skladu sa Zakonom, da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo AOD primi nazad od AOD u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane AOD, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. a) obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona;
 2. b) obrada se vrši automatizovano.

Pravo na prenos obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane AOD, ako je to tehnički izvodljivo.

7.6 Pravo na prigovor

Ukoliko fizičko lice čije podatke o ličnosti obrađujemo smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, takvo lice ima pravo da u svakom trenutku podnese AOD prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka  6. Zakona, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. AOD će prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo ovaj prigovor, osim ako predoči takvom licu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica koje je podnelo prigovor ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem i tada nećemo dalje obrađivati podatke o ličnosti u te svrhe.

7.7 Pravo na obaveštenje u slučaju povrede

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koje  obrađujemo AOD će, ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se takvi lični podaci odnose, pri čemu će u takvom obaveštenju biti navedeno najmanje ime i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti kod AOD ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posledica povrede, opis mera koje smo preduzeli ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

7.8 Pravo na podnošenje pritužbe

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku u skladu sa Zakonom.

8. Period čuvanja podataka o ličnosti

AOD čuva podatke o ličnosti sve dok postoji svrha za koju se ti podaci obrađuju. Generalno, podatke o ličnosti čuvamo za vreme trajanja poslovnog odnosa u vezi pružanja naših usluga. Određene podatke o ličnosti čuvamo i nakon okončanja poslovnog odnosa radi ispunjenja zakonskih obaveza koje AOD ima u skladu sa propisima. Podatke o ličnosti koji se obrađujemo isključivo po osnovu pristanka obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni i sve dok pristanak lica na koje se podaci odnose ne bude povučen.

9. Kontakt podaci rukovaoca

Povodom ostvarivanja svojih prava u skladu sa Zakonom možete kontaktirati AOD pisanim putem na adresu Takovska br. 33/2, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem adrese za prijem elektronske pošte zeljka.motika@motika.co.rs.

10. Izmena Obaveštenja o privatnosti

AOD može s vremena na vreme izmeniti i/ili dopuniti ovo obaveštenje o privatnosti o čemu se može informisati putem Internet stranice.

11. Šta su kolačići

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje koriste internet stranice koji se pohranjuju na vaš uredjaj kada posetite neku internet stranicu i koriste se za poboljšsanje korisničkog iskustva, ne sadrže viruse, i mogu služiti za prikupljanje vaših podataka.

11.1 Vrste kolačića

Naša internet stranica trenutno koristi sledeće kolačiće:

_GRECAPTCHA koji je postavljen radi identifikovanja botova u cilju zaštite naše internet stranice od malicioznih spam napada, što je naš legitimni interes. U pitanju je neophodan kolačić sa trajanjem od 6 meseci. Neophodni kolačići su potrebni za omogućavanje osnovnih funkcija ove internet stranice i ne čuvaju podatke o ličnosti.