MOTIKA & PARTNERS

Fiskalne pogodnosti i finansijska podrška

ECONOMY

READ MORE

Vlada RS je dana 10.4.2020. godine usvojila Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba), sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije virusa Covid 19.

Pogodnosti predviđene Uredbom se, pre svega, ogledaju u:

– fiskalnim pogodnostima koja se ogledaju u odlaganju dospelosti i odlaganju plaćanja određenih javnih prihoda;

– direktnim davanjima iz budžeta privrednim subjektima u vidu minimalne neto zarade za svakog zaposlenog u privrednom subjektu.

1. Uslovi za ostvarivanje fiskalnih pogodnosti

Pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu da se ostvare pod sledećim uslovima:

– da je reč o privrednom subjektu u privatnom sektoru (pravna lica, preduzetnici i preduzetnici paušalci);

– da je taj subjekt osnovan i registrovan kod nadležnog organa ili organizacije pre 15. marta 2020. godine;

da predmetni privredni subjekt na dan 10. aprila 2020. godine (dan kada je Uredba stupila na snagu) nije smanjio broj zaposlenih lica za više od 10% u odnosu na broj zaposlenih koji je imao 15. marta 2020. godine, s tim što se u ovaj broj ne računaju zaposleni koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine, a kojima je period na koji su zaključili ugovor o radu istekao u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine.

Kada je u pitanju uslov da privredni subjekt nije smanjio broj zaposlenih za više od 10%, naglašavamo da za potrebe primene ovog uslova nije bitno po kom osnovu je došlo do raskida radnog odnosa sa zaposlenima, tj. nije bitno da li je do raskida radnog odnosa došlo na inicijativu zaposlenog ili na inicijativu poslodavca itd. Dakle, bitna je samo objektivna okolnost da na dan 10. aprila 2020. godine privredni subjekat nema manje zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je imao na dan 15. marta 2020. godine, za više od 10%.

2. Šta se podrazumeva pod fiskalnim pogodnostima

Na prvom mestu podrazumeva se odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda koji u skladu sa odgovarajućim poreskim zakonima dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, a izuzetno do 31. jula 2020. godine – za porez i doprinose koji se plaćaju na zaradu za mesec jun 2020. godine isplaćenu u skladu sa propisima kojima se uređuje rad.

Na drugom mestu podrazumeva se dodatno odlaganje njihovog plaćanja, najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate.

Pogodnosti se ne odnose na odlaganje dospelosti plaćanja svih poreskih obaveza, već na odlaganje dospelosti plaćanja:

poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada i to za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu ove uredbe;

poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika i to za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplatu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu ove uredbe;

akontacija poreza na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica, za mart, april i maj mesec 2020. godine;

akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, za mart, april i maj mesec 2020. godine;

akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce za mart, april i maj mesec 2020. godine;

akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, akontacija poreza na dobit pravnih lica koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine.

3. Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte pravna lica

U skladu sa odredbama Uredbe, privrednim subjektima – pravnim licima može da se odloži dospelost za plaćanje:

poreza i doprinosa na zarade i naknade zaradado 4. januara 2021. godine;

akontacije poreza na dobit pravnih lica (za mart, april, i maj mesec 2020. godine) do podnošenja konačne poreske prijave za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, akontacija poreza na dobit pravnih lica koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godinedo predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period.

4. Fiskalne pogodnosti za preduzetnike

Preduzetnik koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaća samooporezivanjem, a nije se opredelio za isplatu lične zarade, ostvaruje pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanja:

– akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti, shodnom primenom pravila koja se odnose na odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit za pravna lica;

poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada svojih zaposlenih, shodnom primenom pravila koja se odnose na pravna lica u vezi sa odlaganjem dospelosti za plaćanje i odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarade.

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem, a opredelili su se za isplatu lične zarade, mogu ostvariti pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanja:

akontacija poreza na prihod od samostalne delatnosti, shodnom primenom pravila koja se odnose na odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica,

poreza i doprinosa na ličnu zaradu, kao i na zarade i naknade zarada svojih zaposlenih, shodnom primenom pravila koja se odnose na pravna lica u vezi sa odlaganjem dospelosti za plaćanje i odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarade.

Preduzetnicima paušalcima se, po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mesec mart, april i maj 2020. godine:

– prvobitno odlaže dospelost za plaćanje ovih obaveza za 4. januar 2021. godine,

– a potom i pruža mogućnost odlaganja plaćanja ovih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza, s tim da će postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa bliže urediti ministar nadležan za poslove finansija.

5. Šta se podrazumeva pod direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru

Pod direktnim davanjima iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru podrazumeva se uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa Uredbom, a koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

  1. A) Direktna davanja preduzetniku, preduzetniku paušalcu, preduzetniku poljoprivredniku, preduzetniku drugom licu, odnosno mikro, malom i srednjem pravnom licu

Preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, i to:

u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Dodatno, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice koji ne podnosi Obrazac PPP-PD, odnosno koji nema zaposlene mogu da koriste direktna davanja u skladu sa odredbama Uredbe.

  1. B) Direktna davanja za pravna lica koja su klasifikovana kao velika

Pravno lice koje je razvrstano kao veliko pravno lice, može da ostvari pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i zbira broja:

zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD i

zaposlenih sa punim radnim vremenom kojima je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu, po osnovu rešenja nadležnog državnog organa donetog u vezi sa bolešću COVID-19 i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD.

6. Prihvatanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja

Privredni subjekti, koji ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktna davanja iz budžeta, opredeljuju se za korišćenje ovih mera na način koji je propisan u članu 11. Uredbe. Dakle, predmetne pogodnosti ne koriste se automatski, što znači da privredni subjekti mogu da se opredele i da ne koriste pogodnosti.

S tim u vezi, u skladu sa članom 11. stav 1. Uredbe, privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godine.

Radi isplate direktnih davanja privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu Uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta, s tim što privredni subjekti koji imaju otvorene račune kod više banaka imaju obavezu da najkasnije do 25.aprila 2020. godine putem elektronskog servisa Poreske uprave dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban namenski račun.

7. Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Prema odredbi člana 12. stav 1. Uredbe, privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe.

Kao što je navedeno, uslov za korišćenje mera je da privredni subjekt na dan 10. aprila 2020. godine nije smanjio ukupan broj zaposlenih za više od 10% u odnosu na broj zaposlenih koji je imao na dan 15. marta 2020. godine.

Međutim, pored toga, da bi obveznik zadržao pravo na korišćenje mera, odnosno da ne bi naknadno izgubio to pravo, potrebno je i to da privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, nije smanjio broj zaposlenih za više od 10%.

Posledice gubitka prava na korišćenje pogodnosti propisane su članom 12. stav 3. Uredbe, tako što su privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni:

– da plate sve obaveze za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza koja se računa počev od dana kada su navedene obaveze dospele za plaćanje u skladu sa zakonima kojim se uređuje plaćanje odgovarajuće obaveze, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kao i

– da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

8. Zabrana isplata dividende

Pored već navedenih uslova za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, odredbama člana 16. Uredbe propisan je još jedan uslov koji se odnosi na zabranu isplate dividende.

Naime, privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine.

U slučaju da postupe suprotno stavu 1. ovog člana privredni subjekti u privatnom sektoru gube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom i na njih se shodno primenjuju odredbe člana 12. ove uredbe.

9. Kaznene odredbe

U skladu sa članom 17. stav 1. Uredbe, privredni subjekt u privatnom sektoru koji:

– ostvari pravo na direktna davanja iako na to nema pravo u skladu sa ovom uredbom,

– nenamenski koristi ova sredstva ili

– izgubi pravo na direktna davanja i ne vrati iznos primljenih direktnih davanja u celosti zajedno sa pripadajućom kamatom do pokretanja postupka kontrole,

kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30-70% primljenih direktnih davanja, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

Prema stavu 2. istog člana Uredbe, za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara.

Pored toga, prema odredbama člana 18. stav 1. Uredbe, privredni subjekt u privatnom sektoru koji ostvari pravo na odlaganje plaćanja javnih prihoda iako na to nema pravo u skladu sa ovom uredbom ili izgubi pravo na odlaganje plaćanja prihoda u skladu sa članom 12. ove uredbe i iste ne plati u celosti zajedno sa pripadajućom kamatom do pokretanja postupka kontrole, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20-50% iznosa odloženih javnih prihoda, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

10. Program finansijske podrške – dodela kreditnih sredstava

Vlada Republike Srbije je dana 10.4.2020. godine usvojila i Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske ​​podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Navedenom Uredbom predviđeni su uslovi za ostvarivanje prava na korišćenje kreditnih pod povoljnijim uslovima. Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.


Ivana Bulatović,  advokat